Wyniki konkursu

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie FIO Śląskie Lokalnie 2022! Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którym udało się uzyskać dofinansowanie. W ramach naboru złożono 402 wnioski, a 85 pomysłodawców uzyskało mikrogranty o wartości od 1000 zł do 5000 zł.

W dniach 19-20 marca odbyło się posiedzenie niezależnej komisji oceny wniosków. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane ocenie pod kątem formalnym, a następnie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Przypominamy, że zgodnie z §26 regulaminu konkursu od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały największą ilość punktów.

W załącznikach znajduje się lista rankingowa wniosków oraz protokół z posiedzenia komisji.