FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy spółdzielnia socjalna może złożyć wniosek w konkursie?

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego "Śląskie Lokalnie" mogą brać udział także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

2. W ilu grupach nieformalnych mogę być (podczas trwania jednego naboru)?

Tylko w jednej. Jedna osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

3. Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie woj. śląskiego?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. śląskiego.

4. Budżet młodych organizacji pozarządowych nie może przekraczać 50 tysięcy złotych za rok poprzedni. Co rozumiemy przez "budżet"?

Przez budżet rozumiemy przychody organizacji wskazane w sprawozdaniu finansowym za poprzedni zamknięty rok obrotowy.

5. Na jaki rachunek bankowy przekazywana jest dotacja w przypadku grupy nieformalnej?

Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy założony przez jednego z członków grupy, wyłącznie do obsługi środków z dotacji.

6. Czy grupa nieformalna może złożyć projekt na rozwój organizacji?

Nie. W tej edycji konkursu nie przewidujemy ścieżki "rozwojowej". Wszystkie wnioski muszą dotyczyć projektów społecznych.

7. Czy w przypadku grup nieformalnych dotacja stanowi przychód dla osoby, której rachunek bankowy został wskazany w umowie?

W myśl zapisów ustawy dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego są zwolnione z opodatkowania (Art. 21 ust. 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8. Czy grupy nieformalne mogą zawierać umowy partnerskie/patronackie?

Tak. Operator nie ingeruje w porozumienia między realizatorem projektu, a innymi podmiotami.

10. Czy paragon z nipem jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak, paragon z nipem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą, czyli zgodnie z regulaminem konkursu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

11. Czy do sprawozdania potrzebna jest dokumentacja zdjęciowa?

Tak, dokumentacja zdjęciowa powinna służyć potwierdzeniu zrealizowanych działań, osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, szczególnie gdy w ramach dotacji został zakupiony sprzęt.

12. Czy grupa nieformalna musi gdzieś rejestrować/ zgłaszać swoją działalność?

Nie, jak wynika z nazwy grupa nieformalna to trzech mieszkańców województwa śląskiego, którzy chcą działać społecznie bez zarejestrowanej organizacji. Ich działania podejmowane są na podstawie umowy zawartej z Operatorem konkursu.

13. Czy opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można wpisać w budżet?

Tak, zgodnie z regulaminem konkursu koszty związane z prowadzeniem i otwarciem rachunku bankowego lub subkonta do obsługi dotacji są kosztami kwalifikowalnymi.

14. Czy w koszty podróży można wliczyć podróż do innego województwa (np. w celu przeprowadzenia z kimś wywiadu na cele projektu)?

Tak, zgodnie z regulaminem działania powinny być skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. Nie ma zatem przeciwwskazań, żeby część z tych działań wychodziła poza obszar województwa śląskiego.

15. Czy jest wymagany wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w postaci osobowej (wolontariat) lub rzeczowej. Nie ma to jednak wpływu na końcową ocenę wniosku.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!